Τομέας Βιομηχανικής υποστήριξης – Διαχείρισης έργων

Ένας τομέας που για τις μικρές ή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τον σχεδιασμό – υποστήριξη και παρακολούθηση των θεμάτων αυτών μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα όπως καθυστέρηση στην υλοποίηση , υπέρβαση προϋπολογισμού , αδυναμία αξιολόγησης αποτελέσματος κλπ.

Στον τομέα αυτό προσφέρουμε:


Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα λειτουργίας βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (υποχρεώσεις έναντι νόμου - αδειοδοτήσεις - έλεγχος ύπαρξης απαραίτητων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων - έλεγχος συμμόρφωσης με βάση την κείμενη νομοθεσία).

Υπηρεσίες διαχείρισης βιοτεχνικών - βιομηχανικών έργων (νέες εγκαταστάσεις - αναβαθμίσεις - επεκτάσεις - αντικαταστάσεις - Η/Μ συντήρηση). Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης έργων σε όλο το φάσμα υλοποίησης ενός έργου: έλεγχος σχεδιασμού, εύρεση υπεργολάβων, παρακολούθηση υλοποίησης, παράδοση έργου.


Τομείς δραστηριότητας