Τομέας Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος

Ένας τομέας που τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο απαιτητικός τόσο λόγω της νομοθεσίας όσο και της τεχνολογικής εξέλιξης εξοπλισμού και διαδικασιών.

Στον τομέα αυτό προσφέρουμε:

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και την υποχρέωση έναντι της νομοθεσίας. Εκπόνηση Μ.Ε.Ε.Κ. (Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου) και παρακολούθηση της εφαρμογής της.


Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα Υγείας - Ασφάλειας - Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη Τ.Α. αλλά χρειάζεται υποστήριξη σε θέματα Υ.Α.Π. στην καθημερινή της λειτουργία αλλά και για μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης (πιστοποίηση για Υ.Α.Π.).

Υπηρεσίες παροχής ελέγχων (audits) σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις για ζητήματα Υγείας - Ασφάλειας - Περιβάλλοντος. Στον έλεγχο αυτό γίνεται λεπτομερή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προτείνονται λύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης και την υποχρέωση έναντι της νομοθεσίας για την εκπλήρωση των όρων της Ε.Π.Ο. (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) που μπορεί να υπάρχει.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Υ.Α.Π.. Δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας με βάση τις ανάγκες της.


Τομείς δραστηριότητας