Τομέας Ποιοτικού ελέγχου

Ένας τομέας που είναι η βάση της επιτυχίας και της ανάπτυξης κάθε εταιρείας που θέλει να είναι σύγχρονη με σεβασμό στον πελάτη και συμμορφούμενη με τα Ελληνικά και παγκόσμια πρότυπα ποιότητας.

Στον τομέα αυτό προσφέρουμε:


Υπηρεσίες παροχής ελέγχων (audits) σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις για ζητήματα Ποιότητας. Στον έλεγχο αυτό γίνεται λεπτομερή καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και προτείνονται λύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών και υποστήριξης σε θέματα Ποιότητας προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας/κατεργασίας νερού.


Τομείς δραστηριότητας